Your Ad Here
Your Ad Here
Your Ad Here

Deva Utor

7/21/2007

Deva Utor, ami ghethlam,
Taka ami, zobab dila,
Zobab zaumdi, jivitacho,
Mogan kel’le bhettovnnecho.

Bapa, tujem utor mamtam,
Mogan tuka jivit voptam (2)

Bapk somarphil’lem jivit,
Tachea utrar bandum haddunk,
Hech bhettovnnent Jesu vorvim,
Atmeachem boll amcher devnta.

Deva, utran, atmean ujean,
Amchem chaltem jivit zata,
Bapa mukar, jivi boli,
Monxam mukar khoro sakxi.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP