Your Ad Here
Your Ad Here
Your Ad Here

Jezu tum mhozo

7/24/2008

Jezu tum mhozo niz samballnar
Mhozo adar ani mhozo posnnar
Vompun mhojem thaim daivik utor
Yeuncheak zalai toiar unddea rupar

Swagat jezu tuka
Durboll kallzan mhojea
Di tunch asai mhaka
Jieunk savllent tujea (2)

Read more...

Somia tujem utor

Somia tujem utor daivik jivit dita
Ankarachea vatter uzvadd fanktha
Otmeak gattai dita tanbhuk nivllavnk xoktta
Jivit sufoll korta

Tor uloi somia tum uloi
Aikun asa chakor tuzo
Tujea utran mhaka tuje jivit jieunk
Kurpa laboi tuka sakx diunk

Somia tujem utor don dharinchim tollvar
Satanitiche vatter ukholcheam dar
Vankdde vatten chalxi
Dita novo akar

Read more...

Carmel dongrar sobhche saibini

Carmel dongrar sobhche saibini
Ghe amche maan tuka
Magnnim amchi gheun vhor ghe sorgak
Zonn di ashirvadam


Jinnie porvoth chodthana
Aptton-dhupttoun podthana
Ie amchea adarak
Kunth-bezarai dosthana
Urba amchi niuthanam
Jezuk daien saang ek utor
Khushi tachi korunk di adar

Denvsar amkam nadthanam
Sonvsar amkam sandthana
Ie amchea adara
Patka-andhkar chorthana
Kurpa kallzan morthana
Jezuk daien saang ek utorKhushi tachi korunk di adar

Read more...

Sontosan vhodd ullasan

Sontosan vhodd ullasan
Somia tujem somor aileanv
Balidan khaltea kallzan
Dhonia tuka bhettoitanv


Povitr snanan amkam
Novem rochonn kelai
Povitr sabent amkam
Novem misanv dilai
Tujea upkarank argam pateitanv
Tuji daya amcher devun mhunn magtanv
Utor aikunk atrektanv
Jevnnak tujea ami bhag ghetanv

Read more...

Noman Morie Dev

Noman Morie Dev tuje sangata
Sadeinv Maie noman tuka


Ball tum Joachim ani Anache
Boll tum ama sarv poiniaranche
Patok mullem tuje thaim nasllem
Sodvonnechea kamath vinchlem (2)

Read more...

Ballka Jezu

Ballka Jezu sangim mellun
Jinnie balli bettoun
Bapa tuje somor ami aileanv.
Atmik tashench lavkik garzo
Sukh-sontos kanth husko
Gheun aileanv arpunk tuje haatim


Ami Bapa tujim vinchleli porza
Ek povitr rashtr ani yaazakivarg
Tuvench daiz karn ghetlolo lok
Sambramak aileanv ho baandh

Jezu thaim ami tujem kuttamb zaleanv
Kalloka thaun uzvaddak parat aileanv
Tujea hathachi krutyagazounk aileanv
Argam bhalidan hem bhettoitanv.

Read more...

Zoi priti mog vosta,

7/21/2008

Zoi priti mog vosta,
Thaim Dev hajir asa (2)


Ekthai kelyanth ekchitan
Amkam Jezuchea mogan
Jezu amche dhadosponn
Anond ani vorteponn

Jivia devache bhiranth
Thacho mog amchea kallzanth
Tor korea monnan korchi
Preeti eka mekachi

Zor ekthaim ami zalleanv
Don monachi asonanv
Zogddi vivadh thambhovnni
Jezuk modhem asundhi.

Read more...

Somia swadeek, preet mog tuzo

Somia swadeek, preet mog tuzo
Sadanch tho balltholo
Jinnienth mhojea uzvadd diuncho
Divo tho zaatholo

Vishwas tum pattei, kalliz hem pettei
Diun atmik gattai, kurpen tem nettei


Somia haath darn mhaka chalai
Adar tuzo laboi
Vechik xelliek mogan choloi
Sargi bandrak pavoi.

Read more...

Tuka somia hanv argam dita

Tuka somia hanv argam dita
Tujim vichitr krutyam niyaltham
Tuzo daivik mog pargat kartanv
Tuka sadanch harsun navadthanv


Suryo sandr taraan uzvadd fankthath
Anthral tuje mahimenth theem bhorthath
Rachnar tum, rachna hanv
Tujem nanv povitr zanv ganvanth ganv

Navadtha tuka phulam-phalam
Vakanthath tuka monxea bala
Rachnar tum, rachna hanv
Tujem nanv povitr zanv ganvanth ganv

Read more...

Tuka Deva vakantham

Tuka Deva vakantham
Tuka amcho sorvespor mhunn
Bhavartean vhollkun ghetanv
Tuka sasnachea Bapa
Akko sonvsar vadita (2)


Povitr, povitr, povitr
Pouzhancho sorvespor tum
Sorg ani sonvsar bhorleat
Tujea thor voibhovant

Read more...

Jezu tu ie Kallzanth

Jezu tu ie kallzanth, tum ie (2)
Bidar korink tum ie
Tujem somor aileanv,
Tuka rakoun ravleanv,
Lagim ie, tu vegim ie (2)


Tum zavn asai uzvadd
Kallok pis danvdanvcho
Morna kallok nivravn,
Amar jiv labonvcho
Uzvadd fankoi, jivit laboi
Sorgim nivasak pavoi.

Tum zavn asai govlli,
Xelleank mogan poscho,
Pachvo chorov divun,
Otmeak bhuk tambhonvcho
Sorgim kanan daivik denean
Kor Somia jivan pavan

Somia tuje vinne
Ritte amche jinne
Amchea hya jivitant
Tunch then sorgim denem
Ugadla daar kar tum bidar
Zaa amcho niz sodvondar.

Read more...

Xetant tujea

Xetant tujea, fulyanth fulam
Vivid rachna, swadik phalam
Ami Bapa tujim, burgim balaam,
Kannik gheun aileanv payan thalam

Ghe ye Bapa, Ghe Unddo, Ghe wine
Monxea vavran keloi, pritumen diloi
Badal Masa-Ragtant Kristachea (2)


Jieunk Jivit, sadhen bolem
Vantun gheuncheak sarvas amche
Lanantlya lanaa bavda modhem
Udaar kalliz di Bapa tujim.

Read more...

Kallzanth Mojea Ie Somia

Kallzanth mojea ie somia
Kurpen tujea bhor dhonia
Vengenth mhaka dhor
Mogan tujea bhor samballn mhaka Vhor
Jiv novo kor (2)


Suryo tum sorgincho
Fankai prakas kurpecho
Nivar kallok patkacho
Voth shivor kurpecho
Voth somia shivor kurpecho
Kar mhaka daiji sorgincho

Boro Gonvlli amcho
Xelliank mogan choronvcho
Adar amkam di tuzo
Di sangath mogacho
Di somia sangath mogacho
Kar mhaka kora xis tuzo

Read more...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP